ตัวอย่าง เอกสารแปล ยัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ตัวอย่าง เอกสารแปล เอกสารราชการ ใบเกรด ตัวอย่าง เอกสารแปล ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หนังสือจดทะเบียน งานแปลเอกสาร บริการแปลเอกสาร พร้อมตัวอย่างคำแปล

ตัวอย่าง เอกสารแปล ตัวอย่างงานแปลเอกสาร

แปล id card แปล house registration แปลทรานสคริป
แปล Driver License แปลใบแจ้งเกิด แปลใบแจ้งตาย
แปล Change name certificate แปล Change surname แปลทะเบียนสมรส
แปลทะเบียนหย่า แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน
แปลหนังสือรับรองทะเบียนการค้า แปลใบบริคณฑ์สนธิ แปลใบประกาศ
แปลหนังสือราชการ แปลสัญญาเช่าที่ แปลสัญญาเงินกู้
แปลเอกสารสัญญา แปลใบรับรอง แปล Passport
แปลจดหมายธุรกิจ แปลเอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า แปลเอกสารวีซ่า
แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ แปลเอกสารจากอังกฤษเป็นไทย แปลทะเบียนพาณิชย์


ตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้ใน เอกสารแปล

การลงทะเบียน : enrollment, การวัดผลการศึกษา : educational measurement, การศึกษา : education, การศึกษาก่อนวัยเรียน : preschool education, การศึกษาขั้นพื้นฐาน : fundamental education, การศึกษาเชิงสหวัฒธรรม : intercultural education, การศึกษาด้านการจัดการ : management education, การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน : nursery education, การศึกษาทั่วไป : general education, การศึกษาทางไกล : distance learning, การศึกษาทางไปรษณีย์ : correspondence education, การศึกษาที่รัฐจัดให้ : public education, การศึกษานอกระบบ : non-formal education, การศึกษานานาชาติ : international education, การศึกษาในระบบ : formal education, การศึกษาปฐมวัย : early childhood education, การศึกษาภาคบังคับ : compulsory education, การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : graduate study, การศึกษาระหว่างประจำการ : in-service education, การสอบ : examination, การสอบเข้าเรียน : entrance examination, การสอบเบื้องต้น (ระดับปริญญาเอก) : preliminary examination, การสอบปลายภาค : final examination, การสอบไล่ : final examination, การสอบวัดคุณสมบัติเบื้องต้น (ก่อนรับเป็นนักศึกษาปริญญาเอก) : qualifying examination, การสำเร็จการศึกษา : graduation, การโอนหน่วยกิต : transfer of credits, กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี : scouting, เกียรตินิยมอันดับสอง : second class honors, เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง : first class honors, คณบดี : dean, คณะ : faculty, คณิตศาสตร์ : mathematics, ครุศาสตรบัณฑิต : bachelor of education, ครูที่ปรึกษา : teacher adviser, ครูใหญ่โรงเรียนมัธยม : high school principal, ความถนัด : aptitude, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : international relations, คะแนนความถนัด : aptitude score, คะแนนจิตพิสัย : affective score, คะแนนเจตคติ : attitude score, คะแนนเฉลี่ย : average score,  คะแนนผลสัมฤทธิ์ : achievement score, ค่าธรรมเนียม : fee, ค่าสัมประสิทธิ์ทางอารมณ์ : emotional quotient, ค่าสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผล : accomplishment quotient, จริยธรรม : ethics, จริยศึกษา : moral education, จิตพิสัย (ด้านความรู้สึก) : affective domain, ดนตรีศึกษา music education, ดุษฎีนิพนธ์ : dissertation, ดุษฎีนิพนธ์ : doctoral thesis, ตัวชี้วัด : indicator, ตำแหน่งทางวิชาการ : faculty rank, ทักษะพิสัย (ด้านการเคลื่อนไหว) : psychomotor domain, ทุนการศึกษา : scholarship/ fund, ทุนรัฐบาลกลาง : federal grant, ทุนหรือตำแหน่งที่ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น : fellowship, เทคนิคศึกษา : technical education, ธรณีวิทยา – geology, ธุรกิจศึกษา : business education, นักเรียน : student, นักเรียนทุน : scholar, นักเรียนประถมศึกษา : elementary pupil, นักศึกษาพิเศษ (ไม่รับปริญญา) : unclassified student, นิสิต/ นักศึกษา : student, นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 : freshman, นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : sophomore, นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : junior, นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 : senior, นิสิต/ นักศึกษาต่างชาติ : foreign student, นิสิต/ นักศึกษาปริญญาตรี : undergraduate, นิสิต/ นักศึกษาปริญญาโท : graduate student, นิสิต/ นักศึกษาปริญญาโท : master student, นิสิต/ นักศึกษาปริญญาเอก : doctoral student, บริหารรัฐกิจ : public administration, บัณฑิตวิทยาลัย : graduate school, แบบทดสอบเจตคติ : attitude test, แบบทดสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : general education development test, แบบทดสอบความถนัด : aptitude test, แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ : achievement test, แบบทดสอบอัตนัย : subjective test

บริการ ยื่นวีซ่า

กลับขึ้นด้านบน